مقاله مفهوم پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین

مفهوم پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین

پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین

در گذشته، هدف اصلی طراحی زنجیره تأمین، کاهش هزینه یا بهینه سازی خدمت بود؛ درحالی که امروزه بیشتر بر تاب آوری تأکید می شود، زیرا بازارهای امروز با سطح بالایی از بی ثباتی و آشفتگی روبه رو هستند؛ درنتیجه، زنجیره های تأمین در برابر اختلال، آسیب پذیرتر بوده و ریسک تداوم کسب وکار افزایش می یابد. زنجیره های تأمین تاب آور، زنجیره های تأمین با هزینه پائین نیستند، اما توانایی مواجهه با عدم اطمینان های محیط کسب وکار را دارند. تاب آوری به توانایی زنجیره تأمی در مواجهه با اختلالات غیرمنتظره اشاره دارد. در سیستم زنجیره تأمین، هدف، واکنش اثربخش به تأثیرات منفی اختلال است.

تعریف فرهنگ لغت از تاب آوری عبارت است از “توانایی یک ماده در بازگشت به وضعیت اولیه پس از تغییر شکل “. تعاریف دیگری نیز به تعریف فرهنگ لغت نزدیک هستند به عنوان نمونه “توانایی سیستم برای بازگشت به وضعیت اولیه یا  مطلوبتر از گذشته پس از بروز اختلال”و یا “توانایی برای بازگشت از اختلالات مقیاس بزرگ.

توسعه پایدار، توسعه اي است که احتیاج هاي حال را بدون به خطر انداختن تواناي تولید آینده، براي یافتن احتیاجات خود، می یابد. گاهی سازمانها، دیگر به عنوان یک سازمان مستقل تنها رقابت نمی کنند، بلکه ترجیحاً به عنوان یک زنجیره تأمین رقابت می کنند. ازاین رو مفهوم تاب آوري از تمرکز سازمانی به سمت زنجیره تأمین کامل گسترش می یابد. تصمیم گیرندگانی که زنجیره تأمین را طراحی می کنند باید تأثیر تصمیمهاي خود را از نظر اخلاقی بر کیفیت زندگی، امنیت، سلامتی و رفاه عمومی در نظر بگیرند.

واژه ارتجاعی در زنجیره تأمین اولین با توسط شفی (2005)، عمومیت یافت. به عقیده وی این واژه از علم مواد سرچشمه می گیرد. قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین از اصول بوم شناختی، روان شناسی، مدیریت ریسک  و تئوری شبکه ناشی می شود.

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com