مقاله متنی رایگان عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز

مقاله عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز

مقاله متنی عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز

عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز

مطالعات مختلفی در حوزه عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز صورت گرفته است، که در ادامه به بررسی چند نمونه از آنها می پردازیم:

ژو وهمکاران (۲۰۱۳)، ۲۲ مؤلفه را برای ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در برخی صنایع چین نظیر الکترونیک، پتروشیمی و خودرو شناسایی کردند. آن ها این معیارها را در پنج گروه شامل مدیریت محیطی داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتر ی، بازیافت و طراحی محیطی طبقه بندی کردند.

نینلاوان و همکاران (۲۰۱۳) معیارهایی را برای ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت الکترونیک تایلند شناسایی کردند. آن ها این معیارها را در چهار گروه شامل تدارکات سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجستیک طبقه بندی کردند.

وانگ و دیگران (۲۰۱۴) با ارائه یک مدل چند هدفه، به بهینه سازی زنجیره تأمین سبز پرداختند. آن ها با در نظر گرفتن متغیرهایی از قبیل هزینه حمل ونقل، جریان محصولات در طول زنجیره تأمین و سرمایه گذاری برای حفاظت از محیط زیست، مدل تحقیق خود را توسعه دادند.

ایپ و همکاران (۲۰۱۴) رویکرد جامعی را برای مدلسازی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین ارائه دادند.آن ها برای این ارزیابی شش معیار قابلیت اطمینان محصول، رضایت کارکنان، رضایت مشتری، تحویل به موقع، رشد سودآوری و کارایی را مدنظر قرار دادند.

کوتزاب و همکاران (۲۰۱۴) شاخص زنجیره تأمین سبز در حوزه خرده فروشی را شناسایی، کردند و این شاخص ها را درهشت طبقه سیستمهای مدیریت محیطی، استفاده از انرژی، توجه به ورودی ها، محصول، بسته بندی، حمل ونقل، مصرف و ضایعات جای دادند.

لارج و تامسن (۲۰۱۴)، شاخص های مدیریت زنجیره تأمین سبز را شناسایی کردند و تحت پنج مؤلفه قابلیت های مدیریت تأمین سبز، خرید سبز، تعهد محیطی، ارزیابی محیطی تأمین کنندگان و همکاری با تأمین کنندگان ارائه دادند (پیله وری سلماسی و همکاران، ۱۳۹۵).

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

81 بازدید