خصوصیات دانش

مقاله متنی خصوصیات دانش

در ادبیات دانش، طبقه بندی زیر از خصوصیات دانش بیان شده است:

1- دانش به آسانی ذخیره نمی شود، برخلاف مواد اولیه، دانش حسابرسی نمی شود، موجودی گیری نمی شود، پراکنده است، و راحت از دست می رود.

2- دانش با ارزش ترین شکل اطلاعات است که آماده کاربرد در تصمیمات و اقدامات است و اگر استفاده نشود بی اثر است ( مارتنسون، 1379، ص 41 ).

3- دانش فهمیده می شود و هنگامی که دیگران دانش خود را با فردی تسهیم می کنند، آن فرد از طریق تجربه، استدلال و بصیرت، یادگیری، خواندن و شنیدن دانش جدید را بدست می آورد. 

4- دانش گسترش می یابد و هنگامی که دانش فرد با دیگران ترکیب می شود، دانش جدیدی به وجود می آید ( وایلد، 2002 ، ص2 ).

5- دانش، ماهیتی فردی دارد، زیرا با ارزش ها و باورهای افراد و ادراک آنها از جهان ودیگران، در ارتباط متقابل قرار دارد.

6- دانش غنی تر و معنادارتر از اطلاعات است، ساختارمند کردن دانش، دشوار است. تسخیر وتصرف دانش دشوار، وانتقال آن به سختی امکان پذیر است.

7- دانش، ساده و روشن نیست ومخلوطی از چند عامل متفاوت است، سیالی است که در عین حال ساختهای مشخصی دارد و در نهایت، پیچیده و شهودی است و به همین سبب نمی توان آن را به راحتی در قالب کلمات گنجاند و به صورت منطقی عرضه کرد (جعفری مقدم، 1382، صص 9-8 ).

8- تمایز داده، اطلاعات و دانش مشکل است. تنها از طریق مفاهیم بیرونی یا ازدیدگاه کاربر می توان بین داده، اطلاعات و دانش تفاوت قائل شد. معمولاً داده به عنوان مواد خام، اطلاعات به عنوان مجموعة سامان یافته ای از داده، و دانش به عنوان اطلاعات با مفهوم و قابل کاربرد شناخته می شود.

9- ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش، تکراری و برگشت پذیر است و تبدیل این سه با یکدیگر به میزان سازماندهی و تفسیر آنها بستگی دارد.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش

منبع: Modir123.com