عنوان مقاله: سعه صدر

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 15 صفحه

فرمت: word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله سعه صدر

 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم سعه صدر
 • سعه صدر در قرآن و احادیث
 • عوامل سعه صدر
 • اراده و مشیت الهی
 • معرفت حقیقی
 • ذکر
 • تقوا
 • آثار سعه صدر
 • بیرون آمدن از حالت تردید
 • بردباری
 • گشاده رویی
 • عیب پوشی
 • آسان شدن امور
 • نتیجه گیری
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده

مقاله سعه صدر: ﯾﮑﯽ از ارزش های مهم و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر اﺳﺖ. سعه صدر به معنی ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت، ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ، مهار ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺗﺄﻧﯽ و درﻧﮓ در ﮐﺎر، ﺑﻠﻨﺪهمتی و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺣﻠﻢ و دوری از اﻧﺘﻘﺎم و ﮐﯿﻨﻪ جویی است. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از سعه ﺻﺪر اﺳﺖ، ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و گاه، ﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش آن را داراﺳﺖ.

رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف، ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺪارا، ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﺮﻣﯽ در ﮔﻔﺘﺎر، و سعه ﺻﺪر راهکارهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل انها تعهد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶدهد. نتایج تحقیقات گذشته نشان داد که تحمل ابهام و داشتن سعه صدر در برابر آن بر چگونگی اتخاذ تصمیمات مدیران مؤثر در شرایط سازمانی و شخصی گوناگون اثرگذار است. مدیران دارای سعه دارای دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺣﺰم و واقع نگری ﻣﺴﺌﻮﻻن بیشتری نسب به سایر مدیران دارند.

 

پروپوزال های آماده

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225