عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

 فرمت: pdf

 حجم فایل: 525 KB

 دانلود مقاله

 

چکیده مقاله

چکیده بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی در بهبود بخشیدن روشهای آن در بانک ها و موسسات مالی، این مقاله به ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری کلیه بانک های فعال در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بصورت فصلی طی دوره 85-1378 مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول ابتدا با استفاده از آنالیز واریانس، نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها، بین بانک های مختلف و طی زمان، مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که نوسانها و تفاوت ریسک اعتباری بانک ها در بین بانک های مختلف چشمگیر نیست و قسمت عمده نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها ناشی از تغییرات وضعیت کلان اقتصادی کشور، طی زمان است.

در بخش بعدی به بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانک ها می پردازیم. به منظور یافتن مهمترین شاخصهای تاثیرگذار کلان اقتصادی، پس از مطالعه و بررسی سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، با استفاده از داده های تلفیقی ریسک اعتباری بانک های دولتی با متغیرهایی همچون میزان و رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد تسهیلات و واردات و … مورد سنجش قرار گرفته است. ارزیابی نشان می دهد سطح GDP و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی داشته و رشد GDP، میزان واردات، ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت دارند.

كلید واژه: ریسک اعتباری، متغیر، اقتصاد کلان، بانک ها و موسسات مالی، مدل داده های تلفیقی، آنالیز واریانس

مقدمه مقاله

سودآوري يا بقاي يك بنگاه اقتصادي

اصولاً هر فعاليت اقتصادي با درجه اي از ريسك همراه است. سودآوري يا بقاي يك بنگاه اقتصادي به عوامل متعددي بستگي دارد كه برخي از آنها در كنترل و برخي ديگر خارج از كنترل بنگاه است. يك بنگاه توليدي مي تواند اندازه بنگاه، تعداد كاركنان، ميزان توليد و مواردي از اين دست را كنترل كند ولي بر عوامل ديگري نظير قيمتهاي آينده، نرخ ارز، شرايط سياسي و فعاليت بنگاههاي رقيب كنترل چنداني ندارد. لذا ريسك را هيچ گاه نمي توان كاملاً حذف كرد و تنها راه ممكن مديريت ريسك است.

بانك ها و مؤسسات مالي نيز مانند هر بنگاه اقتصادي ديگر با ريسك مواجه هستند. ماهيت فعاليت هاي مالي و سر و كار داشتن آن با مفاهيمي نظير اعتبار، سيستم هاي پرداخت و نرخ هاي مختلف، اين گونه مؤسسات را در برابر ريسك هاي ويژه اي قرار مي دهد و از سوي ديگر روند پرشتاب توسعه فعاليت هاي مالي، نوآوري هاي فني و پيچيد هتر شدن سيستم هاي مالي باعث شده اصول مديريت ريسك به صورت جزء اجتناب ناپذيري از هر مؤسسه مالي درآيد. ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي سه حوزه اصلي ريسك است كه بانك ها با آن مواجهند. مقاله حاضر موضوع ريسك اعتباري را مورد بررسي قرار مي دهد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط