مقاله ثبات جریان نقدی آتی

ثبات جریان نقدی آتی

تحلیل تجربی با بررسی این موضوع آغاز می­ شود که آیا ادراک مثبت مصرف­ کننده از برند باعث ثبات بیشتر عملکرد عملیاتی و مالی می­شود یا خیر. به طور خاص، میزان وابستگی خطرپذیری کلی جریان نقدی آتی را به قدرت برندهای بنگاه بررسی می­کنم.

برای بررسی ثبات جریان نقدی، دو معیار طراحی کرده­ام. معیار اول نوسان آینده­ محور جریان نقدی یک بنگاه خاص است که به عنوان انحراف معیار سودآوری سالانه (EBITDA) در طول دوره (t+1) تا دوره (t+5) تعریف می­ شود. با این حال ممکن است که نوسان جریان نقدی نشان­دهنده آثار غیرخطی صنعت باشد که از طریق متغیرهای موهومی اندازه­ گیری نشده باشد. برای در نظر گرفتن این احتمال، معیار دوم یعنی نوسان آینده­ محور جریان نقدی نسبی را طراحی کردم. نوسان نسبی جریان نقدی ابتدا با محاسبه میانگین سودآوری بنگاه­ های صنعت (بر اساس کد دورقمی SIC)، و سپس با محاسبه انحراف معیار میانگین صنعت برای ۵ سال بعد اندازه­گیری شده است. نوسان نسبی برابر است با تقسیم نوسان آینده ­محور یک بنگاه خاص بر نوسان آینده­محور صنعت.

نوسان مطلق و نسبی سود بنگاه ­ها به صورت تابعی از منزلت برند و مجموعه­ ای از متغیرهای کنترل برآورد می­ شود. نتایج در جدول ۳ ارائه شده است. پنل الف نشان می­ دهد که تأثیر منزلت برند بر نوسان آتی جریان نقدی در هر دو معادله منفی و معنادار است. تأثیر منزلت برند در پنل ب نیز منفی و معنادار است که نشان می ­دهد این رابطه وابسته به آثار غیرخطی صنعت نیست. یک واحد افزایش انحراف معیار در ادراک از برند، نوسان نسبی یک بنگاه متوسط را در صنعت خود تا ۶.۷-۸.۵ درصد کاهش می ­دهد. این نتیجه از نظر بین بخشی معادل تفاوت بین ادراک از برند تایسون فودز و کوناگرا فودز است: منزلت برند تایسون تقریباً یک انحراف معیار بالاتر از منزلت برند کوناگرا است. مقدار ضرایب پس از اضافه کردن هزینه تبلیغات و R&D در معادلات جایگزین حد زیادی بدون تغییر مانده است. جالب اینجا است که ضرایب مربوط به تبلیغات و R&D مثبت است، به این معنا که سرمایه­ گذاری در تبلیغات و توسعه محصول می­تواند از قبل مخاطره ­آمیز باشد و دارایی­ های نامشهود فقط در صورتی ایجاد می ­شود که این سرمایه ­گذاری ­ها از نظر مشتریان ارزشمند باشد. نکته جالب دیگر این است که اضافه کردن نوسان تاریخی میزان ضریب Stature را تغییر نمی ­دهد که نشان می ­دهد Stature به جای نوسان گذشته ­محور، نوسان آینده ­محور را اندازه­ گیری می ­کند و مشخصات ریسکی را در نظر می ­گیرد که معیار تاریخی آن را نادیده می­گیرد.

برای اطمینان از اعتبار نتایج، نوسان تاریخی EBITDA (بر اساس دوره­های ۱۰ ساله، ۵ ساله و ۳ ساله گذشته) و نوسان آینده­ محور (بر اساس داده­ های ۳ سال و ۵ سال آتی) را محاسبه شده است و نتایج اصلی دوباره با استفاده از تمام ترکیب­ های ممکن طول دوره برآورد شده است. نتایج همچنان مشابه نتایج ارائه شده است.

در ادامه این موضوع را بررسی می ­کنم که آیا رابطه بین ادراک از برند و نوسان جریان نقدی می­ تواند مختص بازار کالاهای لوکس باشد یا خیر. بنابراین بنگاه­ های تولید کننده کالای لوکس ممکن است تقاضای بسیار پایداری از سوی مشتریان وفادار داشته باشند و در عین حال منابع قابل توجهی برای ارتقای ادراک از برند صرف کنند. برای بررسی این احتمال، ابتدا تمام برندهای لوکس را در نمونه BAV شناسایی کردم و میانگین نمرات ادراک از برند آن­ها را محاسبه کردم. نتایج نشان داد که ادراک از برند در برندهای لوکس بسیار بالا نیست. علاوه بر این، میانگین منزلت برند محصولات لوکس منفی بود که نشان می­دهد ادراک از برند این کالاها کمتر از کل نمونه است. برای اطمینان از این که یافته­ها تحت تأثیر تعداد کم مشاهدات نبوده است از متدولوژی متفاوتی استفاده کردم و بنگاه­ها را بر اساس حاشیه سود ناخالص آن­ها به عنوان بنگاه­ های لوکس طبقه ­بندی کردم. نمونه Compustat هر سال را به دهک­ های حاشیه سود در هر یک از ۱۲دسته­ صنعت فاما و فرنچ تقسیم کرده است. بنگاه ­های لوکس بنگاه­ هایی هستند که در سال t و سال (t-1) جزء دو دهک بالایی هستند. علاوه بر این، نمونه محصولات لوکس محدود به صنایع دسته (کالاهای مصرفی بی­دوام)، دسته (کالاهای مصرفی بادوام) و دسته (عمده ­فروشی و خرده ­فروشی) است. پس از تعریف بنگاه­ های تولیدکننده کالاهای لوکس (که در حدود ۱۲% از نمونه را تشکیل می­دهند)، این بنگاه ­ها را از تحلیل کنار گذاشتم و برآورد نوسان جریان نقدی را تکرار کردم. نتایج ارائه ­نشده تأیید می ­کند که تأثیر منزلت برند همچنان معنادار است. برای اطمینان از این که نتایج نسبت به انتخاب یک مقدار مبنا حساسیت ندارند تعریف محصولات لوکس را تغییر دادم و از دهک بالایی (سه دهک بالایی) حاشیه سود ناخالص به عنوان مبنای جایگزین استفاده کردم و به این نتیجه رسیدم که نتایج مشابه نتایج ارائه ­شده در جدول ۳ هستند.

58 بازدید