مقاله انگلیسی امرالد: شخصیت و استفاده مد: چارچوبی نظری در هند

عنوان انگلیسی مقاله:

Personality and fashion consumption: a conceptual framework in the Indian context

ترجمه عنوان مقاله: شخصیت و استفاده مد: چارچوبی نظری در هند

رشته: بازاریابی

سال انتشار: ۲۰۱۶

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۲۲ صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله شخصیت و استفاده مد

هدف: هدف از این مقاله بررسی یکپارچه سازی شخصیت مصرف کننده، رفتار خرید، احساسات مصرف کننده و لذت مصرف در مدگرایی در هند است.

رویکرد/طرح/روش: با مروری بر ادبیات شخصیت،  دخالت مد، احساسات، رفتار خرید آنی و لذت مصرف، فرضیات و یک مدل مفهومی فرموله شده است. از مقیاس معتبر و قابل اعتماد در این مطالعه استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه  جمع آوری گرید. پاسخ دهندگان نمونه از گروه سنی ۲۰ – ۴۵ جمع آوری گردید. از ابزار تحلیل عاملی مدل ساختاری به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

یافته ها: عمده نتایج حاکی از آن بوده است که مولفه شخصی اثر مثبت و قابل توجهی بر احساسات داشته است. این نتایج همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین دخالت مد و لذت مد را تایید کرده است.

مفاهیم/محدودیت ها: مفهوم عمده پژوهش حاضر این است که خرید آنی از مد حاصل از یک شبکه پیچیده از ساختار به هم پیوسته است. که یکی از محدودیت بافت هند بوده است.

مفهوم عملی: با توجه به نتایج، نیاز به ایجاد یک محیط تجربی برای خریداران مد که به احساسات و انگیزه پس از خرید منجر شود.

کلمات کلیدی: هند، مدل معادلات ساختاری، خرید مد، مطالعه تجربی، احساسات، شخصیت مصرف کننده

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل رابطه شخصیت و مدگراییمدل رابطه شخصیت و مدگرایی

منبع:(Saran, 2016)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”فرضیات مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرضیات پژوهش شخصیت و استفاده مد

H1. Consumer personality will have a significant impact on fashion oriented emotions.
H2. Consumer personality will have a significant impact on fashion oriented involvement.
H3. Positive emotions will have a positive and significant impact on fashion involvement.
H4. Consumer involvement will have a positive and significant effect on fashionoriented hedonic consumption.
H5. Positive emotions will have a positive and significant effect on fashion oriented impulse buying.
H6. Fashion-oriented hedonic consumption would have a positive and significant impact on fashion oriented impulse buying.

[/stextbox]

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

142 بازدید