عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

 فرمت: pdf

 حجم فایل: 730 KB

 

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

فهرست مطالب موجود در فایل:

تاریخچه مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، بیانیه ماموریت (Mission) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، چشم انداز (Vision) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، اهداف کلی مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، تحلیل محیط داخلی و خارجی بیمارستان (SWOT Analysis) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، بررسی عوامل داخلی (IFE) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، بررسی عوامل خارجی(EFE) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، اهداف اختصاصی ( Objectives) مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی
19 صفحه pdf

لیست مدیریت استراتژیک شرکت هاجهت مشاهده لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها کلیک نمایید

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس