محاسن ارتباطات غیر رسمی

  • از طریق ارتباطات غیر رسمی بهتر میتوا ن به دو حیات نیازهای واقعی و خصوصیات كاركنان پی برد.
  • با ارتباطات غیر رسمی واقعیت ها را بهتر می توان بیان كرد.
  • ارتباطات غیر رسمی باعث واردشدن نظریات متنوع در تصمیم گیری می گردد.
  • از طریق ارتباط غیر رسمی اطلاعات سریع تر منتقل می شوند (الوانی، 1372: 15).