محاسن ارتباطات غیر رسمی

محاسن ارتباطات غیر رسمی

  • از طریق ارتباطات غیر رسمی بهتر میتوا ن به دو حیات نیازهای واقعی و خصوصیات کارکنان پی برد.
  • با ارتباطات غیر رسمی واقعیت ها را بهتر می توان بیان کرد.
  • ارتباطات غیر رسمی باعث واردشدن نظریات متنوع در تصمیم گیری می گردد.
  • از طریق ارتباط غیر رسمی اطلاعات سریع تر منتقل می شوند (الوانی، ۱۳۷۲: ۱۵).

 

 

 

208 بازدید