مقاله متنی قابلیت های کاربردی تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

مقاله متنی اثرات ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است. چنان که قبلا نیز اشاره شد فارل در سال ۱۹۵۷ برای اولین بار با استفاده از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری کارایی یک واحد تولیدی نمود. در ادامه محققانی نظیر چانز و همکارانش دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داد ها نام گرفت. در سال های اخیر نیز در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از DEA دیده شده است. علت مقبولیت گسترده این روش به سایر روش ها امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نا معلوم بین چندین خروجی است که در این فعالیت ها وجود دارد. DEA امکان نگرش جدید به فعالیت هایی که قبلا به روش های دیگر ارزیابی شده اند فراهم کرده است.

قابلیت های کاربردی تحلیل پوششی داده ها

قابلیت های اساسی این روش عبارتند از:
_ رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری
_ ارائه واحدهای نشانه و راه کارهای بهبود عملکرد
_ ارائه واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری و تخمین بازده به مقیاس
_ ارائه راهکارهای توسعه ای شامل انبساط و انقباض واحدها
_ تعیین پیشرفت و پسرفت تکتیکی واحدها
_ تعیین تراکم در نهاده ها
_ تخصیص بهینه منابع
_ تعیین پتانسیل های عملکردی
_ ارزیابی پویای کارایی (فتحی هفشجانی، ۱۳۸۱)

رتبه بندى در روش تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت بررسی را به دو گروه واحدهای کارا و غیر کارا تقسیم می کند. واحدهای کارا واحدهایی هستند که امتیاز کارایی آنها برابر با یک است. واحدهای غیر کارا با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندی هستند، اما واحدهایی که امتیاز کارایی آنها برابر یک می باشد با استفاده از مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند. در روش تحلیل پوششی داده ها روش های مختلفی برای تعیین رتبه واحدهای کارا ارایه شده پیترسون، مدل q است مانند روش اندرسون رتبه بندی کارایی متقاطع و مدل محرابیان، علیرضایی و جهانشاهلو (MAJ).

روش اندرسون – پیترسون

در سال ۱۹۹۳ اندرسون و پیترسون (AP) روشی را برای رتبه بندی واحدهای کارا پیشنهاد کردند که امکان تعیین کاراترین واحد را میسر می سازد. با این تکنیک امتیاز واحدهای کارا می تواند از یک بیشتر شود به این ترتیب واحدهای کارا نیز مانند واحدهای غیر کارا می توانند رتبه بندی گردند. (طلوعی-حسینی، ۱۳۸۶)

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

منبع: Modir123.com

 

194 بازدید