سفارش ترجمه

فرآیند ترجمه گروه مدیر ۱۲۳

فرآیند ترجمه گروه مدیر 123

سفارش ترجمه مقاله

۱- ارسال مقاله به آدرس modir123.group@gmail.com  جهت برآورد قیمت (درصورت ترجمه تقاضای پایان نامه انگلیسی سایت عنوان پایان نامه ارسال شود)
۲- زمان و هزینه ترجمه به اطلاع مشتری خواهد رسید.
۳- واریز پیش پرداخت از سوی مشتری
۴- ارسال نیمی از ترجمه
۵- تسویه حساب کامل در نهایت ترجمه در مدت زمان تعیین شده در اختیار مشتری قرار داده خواهد شد.

شماره پشتیبانی : ۰۹۱۲۰۳۲۳۲۲۵-۰۹۳۹۰۹۵۹۹۸۲