فرآیند ترجمه گروه مدیر 123

فرآیند ترجمه گروه مدیر 123

سفارش ترجمه مقاله

1- ارسال مقاله به آدرس modir123.group@gmail.com  جهت برآورد قیمت (درصورت ترجمه تقاضای پایان نامه انگلیسی سایت عنوان پایان نامه ارسال شود)
2- زمان و هزینه ترجمه به اطلاع مشتری خواهد رسید.
3- واریز پیش پرداخت از سوی مشتری
4- ارسال نیمی از ترجمه
5- تسویه حساب کامل در نهایت ترجمه در مدت زمان تعیین شده در اختیار مشتری قرار داده خواهد شد.

شماره پشتیبانی : 09120323225-09390959982