روش تحقیق

روش تحقیق

Research Methodology

روش تحقیق

در این بخش نوع مطالعه (توصیفی یا تحلیلی) و جامعه موردنظر را که تحقیق بر روی آن صورت می گیرد، باید توضیح داده شود. در این مرحله بهتر است با کمک مشاور آماری یا مشاور روش تحقیق آگاه به تجزیه و تحلیل داده‌ها، حجم نمونه و روش تحلیل های آماری را مشخص کرد.

تحلیل آماری پایان نامه در مدیر 123

 

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

288 بازدید