راهنمای فصل سوم پایان نامه

فصل سوم یا همان روش پژوهش مانند دیگر فصل های پایان نامه با مقدمه شروع می شود و به تشرح روش پژوهش می پردازد. این تشریح شامل جامعه آماری، نمونه آماری، نوع پژوهش، ابزار اندازه گیری، متغیرها (مستقل، وابسته، تعدیل کننده)، شیوه های معتبرسازی ابزار پژوهش (روایی و پایایی)، شیوه گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده (نرم افزار مورد استفاده، آزمون مورد استفاده) می شود

فصل سوم  (روش پژوهش شامل) موارد زیر است:
مقدمه (حداکثر یک پاراگراف)
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی (همان موضوع پژوهش)
قلمرو زمانی (زمان برآورد شده برای اتمام پژوهش برای مثال ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۵)
قلمرو مکانی (مکان جامعه آماری پژوهش برای مثال بانک ملت استان مازندران)
نمونه پژوهش (حجم نمونه، روش اندازه گیری، معیارهای انتخاب نمونه)
نوع پژوهش
ابزار پژوهش
تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش
ابزار و روش گردآوری داده ها
مکان و زمان انجام پژوهش
روش تحلیل داده ها

 

 

11 بازدید