انواع پژوهش

انواع پژوهش
به طور کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف) هدف پژوهش
ب) نحوه گردآوری داده ها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد با توجه به هدف کاربردی و نتایج حاصل از آن می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بانک ها مفید باشد. که در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود:

پژوهش کاربردی
هدف از پژوهش های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر پژوهش های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
ویژگی های پژوهش های کاربردی به شرح زیر است (سرمد، بازرگان، حجازی، ۱۳۸۵، ۸۱):
آزمودن کارایی نظریه های علمی در یک حوزه خاص
تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص
پیشبرد پژوهش و روش شناسی در یک زمینه خاص
ارائه مجموعه دانش کاربردی تأیید شده در یک زمینه خاص

پژوهش توصیفی
پژوهش های علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی)
پژوهش آزمایشی
پژوهش توصیفی
پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. در پژوهش های آزمایشی، شرایط کاملا آزمایشی، تجربی و یا شبه تجربی بر کل فرآیند پژوهش حاکم است و محقق به دنبال بررسی روابط علی بین متغیرها می باشد. از این رو پژوهش های آزمایشی و غیر آزمایشی در برابر هم قرار می گیرند. در پژوهش های توصیفی پژوهشگر هیچگونه دخل و تصرفی در متغیرها اعمال نمی کند و تنها به توصیف شرایط و متغیرها می پردازد.

به طور کلی پژوهش های توصیفی را می توان به سه گروه تقسیم کرد ( دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳)
پژوهش پیمایشی
پژوهش موردی
پژوهش تحلیل محتوا
همانطور که قبلا اشاره شد یکی از انواع روش های پژوهش توصیفی پژوهش پیمایشی است. این نوع پژوهش می تواند برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
ب) چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟
ج) وضعیت موجود چگونه است؟

بورگ و گال(۱۹۸۹) پژوهش پیمایشی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند:
الف) روش مقطعی
ب) روش طولی
ج) روش دلفی
در روش مقطعی که مد نظر این پژوهش می باشد، به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته یا یک ماه) و از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود (سرمد، بازرگان،حجازی، ۱۳۸۵، ص ۸۳).

پژوهش آزمایشی
تحقیق آزمایشى روشى نظام دار و منطقى براى پاسخ دادن به پرسش پژوهشى است «اگر این کار تحت شرایط کنترل شده اى انجام گیرد چه خواهد شد؟» آزمایش کنندگان، محرک، رفتار یا شرایط محیطى را دستکارى مى کنند، پس چگونگى تأثیر آن را در تغییر وضعیت و یا رفتار آزمودنى مورد مشاهده قرار مى دهند. دستکارى آنها دقیق و منظم است. آنها باید از عوامل دیگرى که بر نتیجه ی کار اثر مى کند آگاه باشند و آنها را به گونه اى کنترل نمایند یا از میان بردارند تا بتوانند بین عامل دستکارى شده و آثار مشاهده شده رابطه اى منطقى برقرار سازند. (پاشا شریفى، شریفی، ۱۳۸۳،۱۰۰).
روش پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی بوده و نتایج حاصل از آن می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بانک ها مفید باشد.
بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی پیمایشی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد(خاکی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۲).

 

 

228 بازدید