عنوان انگلیسی مقاله:

Total quality management, corporate social responsibility and performance in the hotel industry

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت در صنعت هتلداری

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات نظری
 • مدیریت کیفیت جامع و تاثیرش بر ذینفعان
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیرش بر ذینفعان
 • رابطه بین مدیریت کیفیت جامع،CSR و عملکرد
 • روش
 • نمونه
 • معیارها
 • نتایج
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده مقاله مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت در صنعت هتلداری

مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) فلسفه های مدیریتی مرتبط باهم در صنعت هتلداری بوده و امکان دستیابی به برتری رقابتی پایدار را فراهم می آورند. مقاله حاضر تاثیرات اجرای مدیریت کیفیت جامع و مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر نتایج ذینفعان هتل ها به عنوان پیشایند عملکرد کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق تجربی نمونه 141 هتل اسپانیایی از منطقه نشان می دهد که اقتباس چنین شیوه هایی، ظرفیت هتل ها برای ایجاد منافع و مزایا برای ذینفعان را افزایش داده و نتایج بدست آمده تاثیری مثبت بر عملکرد هتل می گذارند. تحقیق حاضر، مدارکی دال بر مکمل بودن هر دو فلسفه مدیریت نیز فراهم می کند، چرا که مدیریت کیفیت جامع می تواند روند توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ دهی، صنعت مهمان نوازی، ذینفعان

مقدمه مقاله

مقدمه مقاله مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) به عنوان منابع بالقوه جهت دستیابی به برتری رقابتی پایدار شناخته شده اند. TQM فلسفه مدیریتی شناخته شده در سطح وسیع می باشد که برای تولید ارزش مشتری برتر و تامین نیازهای مشتریان و در نتیجه افزایش سودآوری و بهره وری، برارتقاء مداوم فرایند تاکید می کند. شرکت ها همچنین تشویق شده اند تا به شیوه مسئول از لحاظ اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) رفتار کنند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png