پرسشنامه رضایتمندی هدف پرسشنامه: شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از به وسیله ابعاد فرهنگ ملی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 دانلود رایگان

 

توضیحات

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه نگرش های فرهنگی ذیل با هدف شناسايي فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی که به توسط هافسد طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 25 سوال که بر اساس طیف 5 گزینه لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمرده دهی شده است.

سوالات پرسشنامه

 • جلسات وقتی به وسيله يک مرد اداره می شود معمولا موثر تر خواهد بود
 • مردان نسبت به زنان برای داشتن يک مسير ترقی حرفه ای اهميت بيشتری قائلند
 • زنان به اندازه مردان به ارتقا و شناسايي خود در کارشان بها نمی دهند
 • زنان نسبت به مردان به کار کردن در يک جو دوستانه بها بيشتری می دهند
 • مردان معمولا مسائل را با تجزيه و تحليل منطقی حل می کنند در حالی که زنان معمولا مسائل را شهودی حل می کنند
 • حل مسائل سازمانی معمولا نيازمند زورمندی و شيوه ای فعال است که اين نوعا از مردان بر می آيد
 • اين که چه کسی پست مديريت عالی سازمان را اشغال کند اولويت با يک مرد است نه يک زن
 • بعضی مشاغل وجود دارد که يک مرد هميشه بهتر از يک زن می تواند آن را انجام دهد
 • زنان به جنبه های اجتماعی شغل خود توجه بيشتری دارند تا پيشرفت و ترقی انسان در کار
 • يک فرد نبايستی بدون در نظر گرفتن خير و رفاه گروه تنها به دنبال اهداف خودش باشد
 • برای مدير مهم است که وفاداری و احساس وظيفه افراد در گروه را تشويق نمايد
 • اين که فرد کار کند تا مورد قبول گروه باشد از اهميت بيشتری برخوردار است تا اين که کار مورد قبول خودش باشد
 • پاداش های فردی نسبت به رفاه گروهی از اهميت کم تری برخوردار است
 • موفقيت گروه مهم تر از موفقيت فردی است
 • اين مهم است برای افراد که ملزومات و دستورالعمل های شغلی تشريح گردد تا افراد هميشه بدانند چه انتظاری از آنان می رود
 • مديران انتظار دارند که کارکنان به طور دقيق از دستورات و رويه ها پيروی کنند
 • قوانين و مقررات دارای اهميت هستند زيرا آن ها به کارکنان اطلاع می دهند که سازمان چه انتظاری از آن ها دارد
 • رويه های عملياتی استاندارد برای کارکنان در هنگام کار مفيد است.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png