پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی ساختار سازمانی

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۱۳ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه بررسی ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروههایی است کــه بــرای نیل به هــدف تـلاش می کنند (بارنی و همکاران، ۱۹۹۲، به نقل از الوانی، ۱۳۷۷). آن مجموعه راههایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند (میتزبرگ، ۱۹۷۲، به نقل از الوانی، ۱۳۷۷). ساختــار، توزیــع قــدرت در سازمان را نشــان می دهد و صرفاً یک سازوکار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیــار و ارتباطات دلالت دارد.  و روابط گزارش دهی، کانالهای ارتباط رسمی، تعیین مسؤولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می‌سازد (هانگر و همکاران، ۱۹۹۱، به نقل از اعرابی، ۱۳۸۴).

بــوسیله ساختار سازمانی عملیات و فـعالیت های داخل سازمان، آرایش می یابد و خطوط مسئولیت واختیار مشخص می شود. ساختار به مدیران نشان می‌دهد که مسؤول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان، مدیرانی را می شناساند که از آنها آموزش و دستور می گیرند. کمک به جریان اطلاعات نـیز از تسهیـلاتی اسـت که ساختار برای سـازمان فراهـم مـی کنـد (اعرابی، ۱۳۸۲). ساخـــتار ســازمانی بــاید تــوان تسریـع و تسهــیل تصمیم- گیری،  واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیتهای آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری،  از وظایف ساختار سازمانی است (همان منبع).


پرسشنامه های آماده

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

64 بازدید