عنوان پاورپوینت: تحلیل مضمون

تعداد اسلاید: 50 اسلاید

فرمت: powerpoint

 

قسمتی از مطالب پاورپوینت

تحلیل مضمون

فهرست مطالب پاورپوینت تحلیل مضمون

 • معرفی روش پژوهش “تحلیل مضمون”
 • واژه شناسی پژوهش تحلیل مضمون
 • مبانی فلسفی روش پژوهش «تحلیل مضمون»
 • تحلیل مضمون در کدام طبقه بندی تحلیل کیفی قرار می گیرد؟
 • تحلیل مضمون
 • تاریخچه ی پیدایش و روند تکامل روش تحلیل مضمون
 • معرفی روش پژوهش «تحلیل مضمون»
 • ویژگی های روش تحلیل مضمون
 • مفهوم مضمون
 • انواع مضمون
 • تمایز تحلیل مضمون با سایر روش های پژوهش کیفی
 • عرضه ی توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی در ارزیابی تحلیل مضمون
 • انتقادات وارده به روش پژوهش تحلیل مضمون
 • تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش تحلیل مضمون
 • ارائه نتایج، تهیه گزارش و ارزیابی آن در پژوهش تحلیل مضمون
 • انتخاب موضوع پژوهش «تحلیل مضمون» و بیان مسئله
 • هدف تحليل مضمو
 • تحلیل مضامین در سطح مشهود
 • تحلیل مضامین در سطح مکنون
 • سوالات پژوهش تحلیل مضمون
 • انتخاب طرح پژوهش «تحلیل مضمون»
 • روش استقرایی در تحلیل مضمون
 • نمونه گیری از افراد، رفتارها یا وقایع در پژوهش «تحلیل مضمون»
 • تعیین نحوه مشارکت پژوهشگر در پژوهش «تحلیل مضمون»
 • تعیین روش گردآوری اطلاعات در پژوهش «تحلیل مضمون»
 • آماده سازی ابزار و گردآوری اطلاعات در پژوهش «تحلیل مضمون»
 • فرایند کامل تحلیل مضمون
 • تجزیه و توصیف متن درتحلیل مضمون
 • تشریح و تفسیر متن درتحلیل مضمون
 • ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن درتحلیل مضمون
 • نکته ی مهم در تحلیل مضمون
 • ترسیم شبکه مضامین
 • ویژگی های شبکه ی مضامين
 • تحلیل شبکه مضامین
 • ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن
 • نوشتن یافته ها و تجزیه و تحلیل در پژوهش «تحلیل مضمون»
 • نوشتن نتیجه گیری ها و مفاهیم در پژوهش «تحلیل مضمون»
 • تهیه ی پیش نویس، پرداخت متن، و انتشار در پژوهش «تحلیل مضمون»
 • ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل مضمون
 • معیارهای ارزیابی تحلیل مضمون
 • استفاده از کدگذاران مستقل در ارزیابی تحلیل مضمون
 • دریافت بازخورد از پاسخ دهندگان درارزیابی تحلیل مضمون
 • به کارگیری تطابق همگونی در ارزیابی تحلیل مضمون
 • عرضه ی توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی در ارزیابی تحلیل مضمون
 • انتقادات وارده به روش پژوهش تحلیل مضمون

 معرفی روش پژوهش “تحلیل مضمون”

رویکردهای کیفی بسیار متنوع، پیچیده وظریف هستند وتحلیل تم بایستی به عنوان یک روش اساسی برای تحلیل کیفی درنظرگرفته شود. تحلیل مضمون، ضمن اینکه خودیک روش مستقل تحلیلی است، میتواند درسایر روش های تحلیل کیفی مانندتحلیل روایتی، تحلیل نشانه شناختی، نظریه ی زمینه ای و… نیز مورد استفاده قرارگیرد.

واژه شناسی پژوهش تحلیل مضمون

تحلیل مضمون معادل فارسی واژه ی انگلیسی Analysis Thematic می باشد. واژه ی Theme در فارسی معادل «مضمون»، «تم» و به معنی زمینه، مایه، مطلب، درون مایه، موضوع، مبحث و ملودی می باشد. معادل فارسی مضمون، «درون مایه» است. موضوع، یعنی آنچه نویسنده در مورد آن می نویسدکه به آن «زمینه ی فراگیر» یا «تم» نیز می گویند و به دو دسته ی «موضوع اصلی» و «موضوع فرعی» دسته بندی می شود. «مضمون» نیز دیدگاه نویسنده در خصوص موضوعی است که در پی القای آن به مخاطب است. مضمون همان «بن اندیشه» و «درون مایه ی» اثر، پیام یا محتوا می باشد. از یک موضوع می توان مضامین مختلفی عرضه کرد. از تحلیل مضمون با عناوین تحلیل موضوعی و تحلیل تماتیک، نیز یاد می شود.

پروژه های مشابه مدیریت استراتژیک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225