عنوان پروپوزال: بررسی رابطه خود شکوفایی و رضایت شغلی معلمان مقطع دبیرستان شهرستان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 12 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 9500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف و فرضیه ها
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • ادبیات نظری
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع)
 • جنبه نوآوری پژوهش
 • منابع

مختصری از توضیحات

رضایت شغلی را این گونه تعریف می‌كنیم: نگرش كلی فرد نسبت به شغلش. بدیهی است كه تعریف مزبور بسیار كلی است ولی لازم به یادآوری است كه شغل فرد چیزی بیش از كارهای مشخصی چون بسته بندی كاغذ، در خدمت مشتری بودن یا رانندگی یك كامیون سنگین است.

شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملكردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و از این قبیل چیزها. این بدان معنی است كه ارزیابی فرد دربارة كارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن كار، یك نتیجة كلی از مجموعه ای از اركان متفاوتی است كه در مجموع، شغل وی را تشكیل می‌دهند. دو روش بسیار متداول جهت اندازه گیری چنین مفهومی‌از رضایت شغلی عبارتند از: سنجش كلی و سنجش تفصیلی كه در آن به تعداد زیادی از جنبه های شغل توجه می‌شود. در اجرای روش سنجش كلی از كارگر یا كارمند تنها یك پرسش می‌شود و او باید با كشیدن دایره ای دور اعداد 1 تا 5 ( كه در برابر جمله هایی قرار گرفته اند ) پاسخ دهد. برای نمونه، جملة مزبور چنین است: با توجه به همة جوانب شغلی كه دارید، تا چه اندازه از شغل خود راضی هستنید ؟

روش دیگر كه آن را روش تفصیلی می‌نامند پیچیده تر است. در اجرای این روش اركان و اجزای تشكیل دهندة شغل مشخص می‌شوند و دربارة احساس فرد نسبت به آنها پرسش می‌شود.

نمونه ای از آن عوامل عبارتند از: ماهیت كار، سرپرستی، حقوق كنونی، فرصت یا امكان ارتقاء و روابط با همكاران.

طبق یك مقیاس استاندارد شده به این عوامل نمره داده می‌شود و سپس برای تعیین نمره رضایت شغلی فرد، آنها را با هم جمع می‌كنند. (رابینز، 1384، ص295)

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

مطالب مرتبط