هدف پرسشنامه: سنجش سبک های تصمیم گیری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس

پرسشنامه سبك هاي عمومي اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد. به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از 25 تا 125 است. روايي پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (1995) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

نمونه سوالات پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس

  • در هنگام تصمیم گیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه می کنم.
  • بدون نظر خواهی از دیگران قادرم تصمیمات را اتخاذ کنم.
  • در هنگام تصمیم گیری این که احساس کنم تصمیم درست است برایم مهم تر است از این که حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشت باشم..
  • برای اطمینان از این که حقایق درستی در اختیار دارم قبل از تصمیم گیری قادرم تمامی منابع اطلاعاتی خود را دوباره بررسی کنم.
  • در تصمیم گیری های مهم بر اساس آنچه که دیگران می گویند عمل می کنم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com