پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

آموزش و پرورش

اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در جوامع انسانی و نقش كلیدی آن در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه غیر قابل انكار است. نگاهی گذرا به عوامل مؤثر در رشد و پیشرفت كشورهای توسعه یافته آشكار می سازد كه این قبیل كشورها از آموزش و پرورش توانمند و كارآمد و اثربخشی برخوردار باشند.

آنان آموزش و بهسازی نیروی انسانی و بهبود و اصلاح نظام آموزشی را از طریق نظارت و راهنمایی به عنوان یكی از مولفه های تعیین كننده اثر بخشی در اولویت برنامه های توسعه خویش قرارداده اند. بدیهی است كه كاركنان آموزش و پرورش از جمله مدیران و معلمان برای هر چه بهتر ایفا كردن نقش خود جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارتقای بهره وری آن باید از شایستگی ها، دانش و آگاهی های لازم برخوردار باشند.

نظارت و راهنما یی آموزشی در آموزش و پرورش یكی از برنامه های رسمی سازمانی است كه با دیگر نظام های رفتاری مربوط به آن (تدریس و یادگیری، مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی) ارتباط مستقیم دارد، راهنمای آموزشی، فردی است كه برنامه های نظارت و راهنما یی آموزشی را در مدرسه طراحی، اجرا و ارزشیابی می كند و با دیگر كاركنان مدرسه (معلمان، مدیران) ارتباط متقابل دارد، بنابراین باید طبق ضوابط معین و دقیقاً تعریف شده ای كار و فعالیت كند. از طرفی نظام آموزشی با پیچیدگی خاص خود نیازمند برنامه ریزی آموزشی است.

پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی متشکل از 25 سوال و 5 مولفه (برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل) می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره دهی شده است. پایایی پرسشنامه در فایل قید شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com