مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی

مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی

برون سپاری منابع انسانی یک استراتژی مدیریتی نوآورانه است که بر همه عرصه های مرتبط با منابع انسانی و مدیریت شان را نشان می دهد. می تواند هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی بر شرکت تاثیر بگذارد. اما با توجه به وجود شکاف ها و همچنین ارزیابی مزایا و منافع، استفاده از رویکرد برون سپاری منابع انسانی در حال افزایش است. بنابر این بسیار مهم است که این فعالیت ها به درستی مدیریت شوند خصوصا در میان شرکت های خدماتی که با عامل انسانی ارتباط بالایی برقرار است.

محققان نیز مدل هایی را برای گروه های مختلف  خدماتی ارائه داده اند: برون سپاری فناوری اطلاعات ( رابینسون و کالاکوتا 2004) برون سپاری لجستیک ها ( دی بوئر، گایتان و آروئو 2006) برون سپاری منابع انسانی ( لیلی و همکاران 2005) برون سپاری فرآیند های کسب و کاری ( کیم و ون 2007) و دیگران. این مدل ها می تواند ماهیتی تئوریک و عملی داشته باشد و بر مبنای رویکرد های مختلف شامل مدیریت استراتژیک ( بلومبرگ 1998) و مدیریت زنجیره تامین ( دی بوئر و همکاران 206) باشد.

بلومبرگ در سال 1998 مطرح کرد که تجزیه و تحلیل فعالیت های شرکت باید از نقطه نظر کاربر نهایی انجام شود .اگر تفکر مصرف کننده به این صورت باشد که چنین اقداماتی برای محصول مهم و استثنایی هستند، شرکت باید آن را پیاده سازی کند. مک لور در سال 2000 بیان کرد که فعالیت های باید بر مبنای ارزش افزوده و مزیت رقابتی شان سنجیده شوند.

فرانچچینی و همکاران در سال 2003 بیان کردند که فعالیت های کلیدی در مقایسه با فالیت های رقبا متمایز باشند و مشخص شود که پول می تواند  با نبود مهارت، هدر رود. بر خلاف تحقیق ذکر شده در قسمت بالا، فرانچچینی و همکاران در سال 2003 بر اهمیت مدیریت منابع انسانی در این مدل تاکید کردند.

منبع: modir123.com

ترجمه مقاله مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی