سمینار بررسی توسعه مدل کسب و کار در صنعت تلکو با رویکرد مورفولوژی

عنوان سمینار: بررسی توسعه مدل کسب و کار در صنعت …