مقاله فارسی با رویکرد دلفی خلاصه ای از ۴ مقاله بیس isi همراه با مقاله بیس

عنوان مقاله: ارزیابی ترکیب پانل دلفی به منظور پیش بینی …