پرسشنامه رضایتمندی هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر روی رضایت رابطه مند و حفظ مشتری با توجه به نقش تعدیل گر عدالت ادراک‌شده از خدمات

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 23 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رضایتمندی از برنامه‌های وفاداری بر رضایت رابطه مند و حفظ مشتری

پرسشنامه رضایتمندی از برنامه های وفاداری بر رضایت رابطه مند و حفظ مشتری متشکل از 23 سوال و 7 مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، رضایتمندی از برنامه های وفاداری، رضایت رابطه مند و نگهداری مشتریان می باشد.

به‌ منظور سنجش رضایت از برنامه های وفاداری به تبعیت از تحقیق ندرا و آنیل (2017) از پرسشنامه اوبراین و جون (1995) استفاده می‌شود. این پرسشنامه شامل 4 سؤال است که منفعت از خدمات دریافتی، تنوع خدمات، برنامه‌ های شرکت و حق انتخاب مشتریان را مورد سنجش قرار می‌دهد.

الف) منفعت از خدمات دریافتی: میزانی را که مشتریان از خدمات دریافت سود برده‌اند را نشان می‌دهد که این موضوع باعث ایجاد احساس رضایت در آن‌ها شده است.

ب) تنوع خدمات: تنوع خدمات و محصولات شرکتی است که باعث ایجاد احساس رضایت در مشتریان می‌شود.

ج) برنامه‌های شرکت: اشاره به راهبردها و طرح‌ های توسعه‌ ای شرکت در راستای ارضای نیازهای مشتریان دارد.

د) حق انتخاب مشتریان: میزانی که مشتریان بر اساس پولی که پرداخت می‌کنند حق انتخاب دارند و این موضوع آرامش خاطر بیشتری در زمان خرید به او می‌دهد.

حفظ مشتری

به‌ منظور سنجش حفظ مشتریانبه تبعیت از تحقیق ندرا و آنیل (2017) از پرسشنامه زیتهامل و همکاران (1996) و هنینگ تارگان (2004) استفاده خواهد شد. این پرسشنامه شامل 4 سؤال است که معیارهایی همچون خرید مجدد، عملکردهای شرکت، نگرش مشتری، لذت خرید را در بر می‌گیرد.

 

منابع:

  • Maxham III, and Netemeyer, R. (2002), “A Longitudinal Study of Complaining Customers’ Evaluations of Multiple Service Failures and Recovery Efforts”, Journal of Marketing, Vol. 66, No. 4, pp. 57-71
  • Netemeyer (2002) A Longitudinal Study of Complaining Customers’ Evaluations of Multiple Service Failures and Recovery Efforts. Journal of Marketing: October 2002, Vol. 66, No. 4, pp. 57-71.
  • Zeitham, V.A., L.L. Berry and A.Parasuranam. (١٩٩٦). The behavioral consequences of service J Mark., 46-60-31

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png