مقاله فارسی بررسی میزان تاثیر سرمایه ­های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی

عنوان مقاله: بررسی میزان تاثیر سرمایه ­های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه جوانان شهرستان پاوه)

نویسنده: بابایی و باینگانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: اقتصاد، جامعه شناختی

فرمت: word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۲۳ KB

منبع: مقاله کلاسی

https://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هدف ما در این تحقیق در کنار توصیف میزان سرمایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در میان جوانان شهرستان پاوه، بررسی میزان تاثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی بوده است. در این تحقیق از نظریۀ پیر بوردیو استفاده شده و داده های تحقیق نیز به روش پیمایشی و از طریق مصاحبه با ۴۱۰ نفر از جوانان ۱۵-۲۹ سالۀ مناطق شهری شهرستان پاوه جمع آوری شده است. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داده است که میزان سرمایه اجتماعی جوانان شهر پاوه در حد زیاد اما، میزان سرمایه های اقتصادی و فرهنگی آنها در حد متوسط است. نتایج تحلیلی تحقیق نیز نشان داده است که از میان مولفه های مختلف سرمایه اجتماعی، مولفۀ آگاهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی و از میان مولفه های مختلف سرمایه اقتصادی مولفۀ برخورداری از وسایل رفاهی بیشترین نقش تبیین کنندگی را در زمینۀ سرمایه فرهنگی دارند.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، جوانان، شهرستان پاوه

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

درسرمایه داری تنها یک چیز جهانشمول وجود دارد و آنهم بازار است(دلوز،۱۳۸۵؛۲۴). مناسبات بازار بیانگر چشم اندازی اختصاصاً مدرن از کنش و مناسبات اجتماعی است. این فکر که نظم اجتماعی مدرن زیر سیطره ی مناسبات بازار یا حتی بر اساس آن تعریف می شود، مشغله ی اصلی اندیشه اجتماعی مدرن بوده است. به عبارت دیگر استیلا و سیطره ی همه جانبه ای مبادلات بازار، تصویر دقیقی از زندگی اجتماعی معاصر به دست می دهد(اسلیتر و تونکیس،۱۳۸۶؛۲۱). در واقع، در جهان معاصر، منطق بازار چنان شیوه ای گسترده ای برای اندیشیدن درباره نهادهای اجتماعی و بطورکلی تر درباره ی انسان بدست داده است که در مورد مسائل متفاوتی چون زندگی شغلی افراد، دسترسی به خدمات عمومی و حتی فعالیت های خصوصی هم می-توان از مفاهیمی چون رقابت، سرمایه گذاری، فایده مندی و انتخاب بهره جست(همان:۹).

آنچه که هسته ای اصلی بازار را تشکیل می دهد، سرمایه است. بحث راجع به سرمایه تاریخی طولانی دارد و از اواسط قرن هیجدهم به بعد، محققان بطور مفصل درباره ای ماهیت، علل و پیامدهای سرمایه مطلب نوشته اند. مارکس، آدام اسمیت و جان استوارت میل، به عنوان اولین متفکرانی که به مفهوم سرمایه پرداخته اند، تصوری مادی و ملموس از سرمایه داشتند (استوربرگ،۲۰۰۲؛۴۷). بحث های آنها را می توان تحت عنوان سرمایه اقتصادی به حساب آورد. در افکار اقتصادی مفهوم سرمایه در ابتدا به معنای انباشت مقدار پولی بود که به امید بازدهی سودآوری در آینده سرمایه گذاری می-شد(فیلد،۱۳۸۵؛۱۹).

[/stextbox]

 

 

85 بازدید