×

مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر واکنش مشتریان شرکت الجی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر واکنش مشتریان …

مقاله فارسی شناسایی عوامل موثر بر کارایی سیستم ارتباط با مشتری بانک

عنوان مقاله: شناسایی عوامل موثر بر کارایی سیستم ارتباط با …

مقاله فارسی پارادایم مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (ECRM) در پروژه (CARUSO)

عنوان مقاله: پارادایم مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (ECRM) در …

0