×

مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان با تاکید بر نقش میانجی عوامل سازمانی

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط …

مقاله فارسی بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

عنوان مقاله:بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی  رشته …

0