×

مقاله IEEE: تحقیقات بر روی نحوه انتشار بازاریابی ویروسی

عنوان انگلیسی مقاله: Research on Propagation Mechanism of Viral Marketing …

مقاله تبلیغ محصول و بازاریابی ویروسی پنهان در فیلم های آنلاین: تشریح و مقایسه نظرات در یوتیوب

عنوان انگلیسی مقاله: Product Advertising and Viral Stealth Marketing in …

0