×

دانلود مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی بر افسردگی در بزرگسالان مسن در غنا

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of cognitive and structural social capital …

مقاله امرالد: ارتباطات حرفه ای و تصمیم گیری سازمانی: مطالعه موردی نقش پزشک فنلاندی

عنوان انگلیسی مقاله: Communication Professionals and Organisational Decision-Making: A Finnish …

مقاله امرالد: اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, …

مقاله انگلیسی: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

عنوان انگلیسی مقاله: Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship …

مقاله امرالد: بررسی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران

عنوان انگلیسی مقاله: An examination of human resource management practices …

مقاله انگلیسی: مفهوم بوروکراسی: ارزیابی تجربی

عنوان انگلیسی مقاله: The Concept of Bureaucracy: An Empirical Assessment …

مقاله انگلیسی مدیریت تعارض در سازمان های ورزشی مالزی

عنوان انگلیسی مقاله: Managing Conflict in Malaysian Sports Organizations   …

مقاله انگلیسی آزمایش میدانی بر روی رسانه های حزبی و مشارکت در یک نظام رسانه ای تازه آزادشده

عنوان انگلیسی مقاله: Partisan Media and Engagement: A Field Experiment …

0