×

مقاله امرالد: نقش ویژگی های کمیته حسابرسی در افشاگری های طرمایه فکری: شواهدی از مالزی

عنوان انگلیسی مقاله: The Role of Audit Committee Attributes in …

مقاله امرالد: نام تجاری ارواق بهادار ادرک شده: چگونه دیدگاه فردی مانع بهره وری می شود

عنوان انگلیسی مقاله: Examining the role of advertising and sales …

0