×

مقاله امرالد: ارزش نام تجاری QSR: ابعاد آمیخته بازاریابی در میان مک دونالد، KFC، برگر کینگ، مترو و استارباکس

عنوان انگلیسی مقاله: QSR brand value: Marketing mix dimensions among …

مقاله انگلیسی: تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر وفاداری: مطالعه موردی صنعت تلفن همراه

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of marketing mix elements on …

مقاله امرالد: نفوذ تجربه نام تجاری الکترونیکی بر اعتماد نام تجاری الکترونیکی و وفاداری نام تجاری الکترونیکی: نقش تعدیل جنسیت

عنوان انگلیسی مقاله: E-tail brand experience’s influence on e–brand trust …

0