×

مقاله بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر روی ترافیک وب سایت

عنوان انگلیسی مقاله: Going digital? The impact of social media …

مقاله امرالد: درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله: Customer perceptions of e-service quality in online …

مقاله امرالد: تکنیک های شکایت مشتریان، بهبود خدمات و پیشرفت دائمی

عنوان انگلیسی مقاله: Techniques Complaining customers, service recovery and continuous …

مقاله IEEE: استفاده از رسانه های اجتماعی برای مدیریت شکایات مشتری: مطالعه مقدماتی

عنوان انگلیسی مقاله: Using Social Media to Manage Customer Complaints: …

مقاله امرالد تاثیر اعتماد به برند و شناسایی نام تجاری در شرح نام تجاری

عنوان انگلیسی مقاله: The influence of brand trust and brand …

مقاله امرالد بررسی شخصیت برند بر آگاهی از برند، اعتماد به برند و وفاداری به نام تجاری: برندهای مسئول در مقابل برندهای فعال

عنوان انگلیسی مقاله: Responsible brands vs active brands? An examination …

مقاله امرالد: بازار و مرزهای بازار: یک رویکرد عمل اجتماعی

عنوان انگلیسی مقاله: Markets and market boundaries: a social practice …

مقاله امرالد: اثر نام تجاری اشتراکی (جمعی) بر بهره وری تبلیغات

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of collective brand on advertising …

مقاله امرالد: بررسی شیوه های تبلیغات سبز شرکت های بین المللی: تجزیه و تحلیل یک روند

عنوان انگلیسی مقاله: Evaluating the green advertising practices of international …

مقاله امرالد: دانش کسب و کار به عنوان عامل محدود موفقیت برای مدیران ارتباطات: نتایج یک نظرسنجی در زمینه های آلمانی زبان

عنوان انگلیسی مقاله: Business Knowledge as a Limited Success Factor …

0