×

پروپوزال بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال: رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران …

پروپوزال بررسی عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان در آموزش مجازی

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر …

پروپوزال دانشجویی بررسی نقش هوشمندسازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی ساری

عنوان پروپوزال: بررسی نقش هوشمندسازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش …

پروپوزال روانشناسی بررسی تاثیر نمرات مورد انتظار و واقعی دانشجویان بر مقاصد تحصیلی آنها

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نمرات مورد انتظار و واقعی دانشجویان …

پروپوزال بررسی اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی به استفاده اینترنت

عنوان پروپوزال: بررسی اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش …

پروپوزال روانشناسی: بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: مطالعه موردی مردم شهرستان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: …

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی …

پروپوزال بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و کنترل رفتاری در تعیین تداوم آنان در محیط مجازی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش نگرش نوجوانان و آثار اجتماعی و …

پروپوزال مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

عنوان پروپوزال: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای …

پروپوزال رابطه حل تعارض و تعهد زناشویی زوجین شهر تهران

عنوان پروپوزال: رابطه حل تعارض و تعهد زناشویی زوجین شهر …

0