×

پروپوزال انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در شرایط فازی

عنوان پروپوزال: انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری …

پروپوزال بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد شرکت: شرکت های تولیدی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد …

پروپوزال مدیریت دانش: بررسی رابطه یکپارچه سازی ایده پردازی و موفقیت مدیریت پروژه پورتفوی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه یکپارچه سازی ایده پردازی و موفقیت …

سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: …

پروپوزال بررسی نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری در صنعت ساخت و ساز ایران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری در صنعت …

پروپوزال بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین بر عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره …

پروپوزال مدیریتی: بررسی رابطه مقاومت سازمانی بر روی اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه مقاومت سازمانی بر روی اجرای مهندسی …

پروپوزال مدیریتی: بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

عنوان پروپوزال: بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر …

پروپوزال بررسی نقش برندگرایی در تاثیر بازارگرایی بر عملکرد برند شرکت های صنعتی استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش برندگرایی در تاثیر بازارگرایی بر عملکرد برند …

سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری مطالعه موردی آموزش و پرورش

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی …

0