×

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی یوندات

هدف پرسشنامه: بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان …

پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور

هدف پرسشنامه: ارزیابی نگرش به کسب و کار در افراد …

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده

هدف پرسشنامه: بررسی جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت …

پرسشنامه تاثیر مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

هدف پرسشنامه: تاثیر مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت …

پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی ۵ نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

هدف پرسشنامه: بررسی و تطبیق الگوی ۵ نیروی پورتر در …

پرسشنامه ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان

هدف پرسشنامه: تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان …

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت استراتژی های مختلف بانک

هدف پرسشنامه: تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های …

پرسشنامه میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی میزان آگاهی کارکنان از چشم انداز و …

پرسشنامه تحلیل ساز وکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

هدف پرسشنامه: تحلیل و شناسایی ساز وکارهای توسعه کسب و …

پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

پرسشنامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک متشکل از ۴۳ سوال و ۶ مولفه می باشد. این پرسشنامه با هدف تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت طراحی و تدوین گردیده است.

0