پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

هدف پرسشنامه: بررسی میزان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اجرایی …