×

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: ۲۲ …

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

هدف پرسشنامه:  ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان …

پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

هدف پرسشنامه: سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها …

پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید سلدین و الهاگر

هدف پرسشنامه: بررسی ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید  فرمت: …

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین مای هر و اسپکمن

هدف پرسشنامه: بررسی روابط عرضه کننده در زنجیره تأمین  فرمت: …

0