×

پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

هدف پرسشنامه: تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد …

پرسشنامه نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی

هدف پرسشنامه: بررسی نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین …

پرسشنامه موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری crm در بانک

هدف پرسشنامه: بررسی موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری …

پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

هدف پرسشنامه: سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان …

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

 هدف پرسشنامه: مدیریت ارتباط با مشتری در بانک  فرمت: Word …

0