×

ایده تجاری کسب و کار وب سایت اجاره خانه

عنوان پروژه: ایده تجاری کسب و کار وب سایت اجاره …

پروژه اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار برای سامانه ۱۱۸

عنوان پروژه: پروژه اجزای ۹ گانه بوم کسب و کار …

بیزینس پلن۰۱: طرح کسب و کار تجاری بسته بندی حبوبات

عنوان پروژه: طرح کسب و کار تجاری بسته بندی حبوبات …

پروژه آموزش نحوه ی نوشتن یک طرح کسب و کار تجاری (Business Plan)

نام پروژه: آموزش نحوه نوشتن یک طرح کسب و کار …

0