مقاله متنی کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن

به طور کلی، BSC توسط کاپلان و نورتون توسعه داده شده است، به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد برای به دست آوردن سریع و در عین حال جامع چگونگی کسب و کار عملیاتی برای مدیران هستند.(۱۹۹۲, Kaplan and Norton) آن اضافه می کند اقدامات عملکرد استراتژیک غیر مالی به معیارهای مالی سنتی را به مدیران و مدیران اجرایی ‘متعادل’ از عملکرد سازمانی است. این است که بطور گسترده ای در تجارت و صنعت، دولت استفاده می شود، و سازمان های غیر انتفاعی در سراسر جهان به فعالیت های کسب و کار به چشم انداز و استراتژی سازمان را ردیف کردند، ارتباطات داخلی و خارجی و نظارت بر عملکرد سازمان در برابر اهداف استراتژیک بهبود می بخشد( Kaplan and Norton، ۱۹۹۲).

موفقیت BSC

موفقیت BSCیا یک وسیله مشابه به شناسایی روشن متغیرهای مالی و غیر مالی بستگی دارد، و اندازه گیری هدف و دقت و ارتباط عملکرد به پاداش و مجازات است. هدف از BSC هدایت، کمک به مدیریت و تغییر در حمایت از استراتژی بلند مدت به منظور مدیریت عملکرد است. به طور کلی، یک سیستم BSC برای عملکرد سیستم اندازه گیری، استراتژی سیستم ارزیابی در نظر گرفته شده است، و در ابزار ارتباطات، در همان زمان، توسط چهار دیدگاه مجزا به شرح زیر تعریف شده (۱۹۹۶ , Kaplan and Norton).

BSC به ما یک ابزار ارزشمند برای فعال کردن کارکنان به درک وضعیت شرکت، می دهد. باید در صورتی که شرکت برای رسیدن به پویایی به آن نیاز دارد به رقابت در دراز مدت بیانجامد این همچنین مستندات مفید را برای ما فراهم می کند توسعه مداوم این اقدامات برای کنترل است که به سرعت راهنمای شرکت در جهت دستیابی به اهداف و چشم انداز آن است.

BSC کمک می کند تا هر کس که در یک سازمان درک کند و به سمت یک دیدگاه مشترک، کار کند. سیستم کارت امتیازی تکمیل شده گیرنده تصویر آینده در سازمان، با استراتژی کسب و کار، رفتار کارکنان و عملیات روز به روز را مورد نظر قرار می دهد از این رو ابزار مدیریت استراتژیک بسیار مهم است که به سازمان کمک می کند نه تنها به اندازه گیری عملکرد، بلکه مدیریت) تصمیم گیری استراتژی های مورد نیاز به تصویب رسید) اصلاح شده، به طوری که در دراز مدت اهداف به دست آورد (Sharma, 2009).

 

 

109 بازدید