کتاب الکترونیکی مدیریت منابع انسانی

عنوان کتاب: مدیریت منابع انسانی ابطحی

$$$: رایـــــــگـــــان

 فرمت: powerpoint

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 778 KB

 دانلود کتاب