کتاب الکترونیکی مدیریت استراتژیک فر آر دیوید

http://modir3-3.ir/images/book-divid-fred-R-modir123.com.png

عنوان کتاب: مدیریت استراتژیک فر آر دیوید

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۴۷۹ KB

 دانلود کتاب

پاسخ سوالات کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

 

فهرست مطالب

_ فصل اول: ماهیت مدیریت استراتژیک
_ فصل دوم: استراتژی ها در عمل
_ فصل سوم: ماموریت سازمان
_ فصل سوم: ماموریت سازمان
_ فصل چهارم: بررسی عوامل خارجی
_ فصل پنجم: بررسی عوامل داخلی
_ فصل ششم: بررسی و انتخاب استراتژی
_ فصل هفتم: اجرای استراتژی _ ماسئل مدیریت
_ فصل هشتم: اجرای استراتژی، مسائل بازاریابی، امورد مالی / حسابداری، تحقیق و توسعه و سیستم اطالاعات رایانه
_ فصل نهم: بررسی ارزیابی و کنترل استراتژی
_
فصل دهم: مدیریت استراتژیک بین المللی

فصل اول: ماهیت مدیریت استراتژیک

تعریف مدیریت استراتژیک: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد.

مراحل مدیریت استراتژیک: تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها

سطوح مدیریت استراتژیک: سطح کل شرکت، سطح واحد کسب و کار استراتژیک و سطح وطیفه ای.

وظیفه مدیریت استراتژیک به گفته پیتر دراکر: نگاه کردن به سازمان از زاویه ماموریت شرکت.

بیانیه ماموریت: سندی است که سازمان را از سایر سازمان ها جدا می کند. ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول و بازار می شود.

فرصت ها و تهدیدات خارجی: رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که می توانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند. فرصت ها و تهددها به میزان زیادی از کنترل سازمان خارج هستند.

نقاط قوت و ضعف داخلی: در زمره فعالیت های قابل کنترل سازمان قرار می گیرند که سازمان آنها را به شیوه عالی یا بسیار ضعیف انجام می دهد.

هدف های بلند مدت: هدف های بلند مدت نتیجه های خاصی است که سازمان می کوشد در تامین ماموریت خود به دست آورد. مقصود از دوره بلند مدت دوره ای است بیش از یک سال باشد.

 

پشتیبانی مدیر123

 

227 بازدید