مقاله انگلیسی سودمندی افشای جریان نقدی مستقیم و غیر مستقیم

عنوان انگلیسی مقاله: 

The Usefulness of Direct and Indirect Cash Flow Disclosures

ترجمه عنوان مقاله: سودمندی افشای جریان نقدی مستقیم و غیر مستقیم

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۲۰۰۰

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۴۴ صفحه

منبع: University of New South Wales

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

 

چکیده

ما در این مقاله با استفاده از نمونه ای متشکل از داده های شرکت های استرالیایی، توانایی جریان های نقدی عملیاتی افشا شده و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی غیرمستقیم برای تفسیر بازده سالانه را مورد بررسی قرار داده ایم. در تایید عقاید تنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری، نتایج ما نشان داد قدرت تفسیری اجزای جریان های نقدی عملیاتی افشا شده بیشتر از جریان نقدی عملیاتی انباشته می باشد و توانایی آنها نیز به صورت با اهمیتی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (یک سال بعد) بیشتر است. اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی نیز قدرت تفسیر اضافی برای بازده دارند. علاوه بر این، نتایج ما نشان داد در شرکت هایی که تفاوت زیادی بین اجزای جریان های نقدی عملیاتی افشا شده و برآورد شده است،  قدرت تفسیر اجزای جریان های نقدی عملیاتی بیشتر قدرت تفسیر این اجزا به صورت برآورد شده (بر مبنای سایر صورت های مالی منتشره) است.

Abstract

We investigate the ability of disclosed operating cash flow and indirect accruals components to explain annual returns for a sample of Australian firms. Consistent with claims made by accounting standard setters, we find evidence of significant explanatory power for disclosed operating cash flow components beyond aggregate operating cash flows when they also have significant incremental predictive power for future (one year ahead) operating cash flows. Accrual components also have incremental explanatory power for returns. In addition, we find evidence of significant explanatory power for operating cash flow components beyond estimates of the components (based on other financial statement disclosures) for firms with large differences between disclosed and estimated components.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

148 بازدید