عنوان انگلیسی مقاله: Financial Accounting and Corporate Behavior

ترجمه عنوان مقاله: حسابداری مالی و رفتار شركتی

رشته: حسابداری

سال انتشار: 2006

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 60 صفحه

منبع: Boston University School

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان مقاله

 

چکیده
نقش حسابداری مالی در شكل دادن به رفتار شركتی تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است. تئوری اثباتی حسابداری به ما آموخته است كه حتی تغییرات صوری در سود گزارش شده هم می تواند ارزش سهام را تحت تاثیر قرار دهد، و دلیل این امر را نه در عدم توانایی ذینفعان بازار سهام در تشخیص كامل این گونه تغییرات، بلكه باید در قراردادهایی جستجو كرد كه مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر سود گزارش شده و هزینه های معاملات هستند. به هر حال تئوری نمایندگی نشان داده كه انتخاب های حسابداری و پایبندی شركت ها به تغییرات در استانداردهای حسابداری لزوما باعث به حداكثر رسیدن ارزش سهام نمی شود. برخی دلایل مانند گره خوردن پاداش مدیریت با سود گزارش شده و همچنین تمایل بیشتر مدیران نسبت به سهامداران برای بیشتر نشان دادن سود، ممكن است باعث شوند تا با توجه به دو عامل سود گزارش شده و جریان های نقدی، ارزش سهام كاهش یابد. ادبیات تجربی در مورد جزئیات تئوری اثباتی حسابداری به نتیجه قطعی نرسیده است اما شواهد محكمی از توانایی حسابداری مالی برای شكل دادن رفتار شركتی وجود دارد.
قدرت حسابداری و تضاد منافع كاربردهای زیادی برای قانون گذاران دارد. برای مثال، در مورد پیشنهادهایی كه برای انطباق بیشتر قوانین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی به عنوان ابزاری برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و/یا افزایش غیرواقعی سود می شود باید ویژگی های انگیزشی استانداردهای حسابداری را مدنظر قرار داشت كه كم كردن فاصله بین سود مالیاتی و سود دفتری ممكن است پیامدهای اقتصادی داشته باشد، البته این فاصله كم شده است. این مقاله این موضوع و سایر آثار رفتاری استانداردهای حسابداری شامل امكان تنظیم استانداردهای حسابداری به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار شركتی، جایگزینی برای مشوق های مالیاتی، احكام قانونی یا یارانه های مستقیم  را بررسی می كند.

Abstract

The power of financial accounting to shape corporate behavior is underappreciated. Positive accounting theory teaches that even cosmetic changes in reported earnings can affect share value, not because market participants are unable to see through such changes to the underlying fundamentals, but because of implicit or explicit contracts that are based on reported earnings and transaction costs. However, agency theory suggests that accounting choices and corporate responses to accounting standard changes will not necessarily be those that maximize share value. For a number of reasons, including the fact that executive compensation often is tied to reported earnings, managerial preferences for high earnings generally will exceed shareholder preferences, leading to share value reducing tradeoffs between reported earnings and net cash flows. The empirical literature on the details of positive accounting theory is mixed, but the evidence firmly establishes the power of accounting to shape corporate behavior.
The power of accounting and the divergence of interests have many implications for courts and policy makers. For example, consideration of proposals to increase conformity between tax and financial accounting rules as a means of combating tax sheltering and/or artificial earnings inflation must take into account the incentive properties of accounting standards and recognize that narrowing the gap between tax and book income will have economic consequences, however the gap is narrowed. This Article considers this and other implications of the behavioral effects of accounting standards, including the possibility of setting accounting standards instrumentally as a means of regulating corporate behavior, an alternative to tax incentives, mandates, or direct subsidies.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png