مقاله انگلیسی حسابداری مالی و رفتار شرکتی

عنوان انگلیسی مقاله: Financial Accounting and Corporate Behavior

ترجمه عنوان مقاله: حسابداری مالی و رفتار شرکتی

رشته: حسابداری

سال انتشار: ۲۰۰۶

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۶۰ صفحه

منبع: Boston University School

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده حسابداری مالی و رفتار شرکتی

نقش حسابداری مالی در شکل دادن به رفتار شرکتی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. تئوری اثباتی حسابداری به ما آموخته است که حتی تغییرات صوری در سود گزارش شده هم می تواند ارزش سهام را تحت تاثیر قرار دهد، و دلیل این امر را نه در عدم توانایی ذینفعان بازار سهام در تشخیص کامل این گونه تغییرات، بلکه باید در قراردادهایی جستجو کرد که مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر سود گزارش شده و هزینه های معاملات هستند. به هر حال تئوری نمایندگی نشان داده که انتخاب های حسابداری و پایبندی شرکت ها به تغییرات در استانداردهای حسابداری لزوما باعث به حداکثر رسیدن ارزش سهام نمی شود.

برخی دلایل مانند گره خوردن پاداش مدیریت با سود گزارش شده و همچنین تمایل بیشتر مدیران نسبت به سهامداران برای بیشتر نشان دادن سود، ممکن است باعث شوند تا با توجه به دو عامل سود گزارش شده و جریان های نقدی، ارزش سهام کاهش یابد. ادبیات تجربی در مورد جزئیات تئوری اثباتی حسابداری به نتیجه قطعی نرسیده است اما شواهد محکمی از توانایی حسابداری مالی برای شکل دادن رفتار شرکتی وجود دارد.

قدرت حسابداری و تضاد منافع کاربردهای زیادی برای قانون گذاران دارد. برای مثال، در مورد پیشنهادهایی که برای انطباق بیشتر قوانین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی به عنوان ابزاری برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و/یا افزایش غیرواقعی سود می شود باید ویژگی های انگیزشی استانداردهای حسابداری را مدنظر قرار داشت که کم کردن فاصله بین سود مالیاتی و سود دفتری ممکن است پیامدهای اقتصادی داشته باشد، البته این فاصله کم شده است. این مقاله این موضوع و سایر آثار رفتاری استانداردهای حسابداری شامل امکان تنظیم استانداردهای حسابداری به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار شرکتی، جایگزینی برای مشوق های مالیاتی، احکام قانونی یا یارانه های مستقیم  را بررسی می کند.

Abstract Financial Accounting and Corporate Behavior

The power of financial accounting to shape corporate behavior is underappreciated. Positive accounting theory teaches that even cosmetic changes in reported earnings can affect share value, not because market participants are unable to see through such changes to the underlying fundamentals, but because of implicit or explicit contracts that are based on reported earnings and transaction costs. However, agency theory suggests that accounting choices and corporate responses to accounting standard changes will not necessarily be those that maximize share value. For a number of reasons, including the fact that executive compensation often is tied to reported earnings, managerial preferences for high earnings generally will exceed shareholder preferences, leading to share value reducing tradeoffs between reported earnings and net cash flows. The empirical literature on the details of positive accounting theory is mixed, but the evidence firmly establishes the power of accounting to shape corporate behavior.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

247 بازدید