پروژه کنترل کیفیت جامع مطالعه موردی شرکت هولدینگ گلرنگ

Mعنوان پروژه: کنترل کیفیت جامع مطالعه موردی شرکت هولدینگ گلرنگ

O رشته تحصیلی: مدیریت

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۴۷ صفحه

123 فرمت: Pdf ،Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروژه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • الگوی کلی سیستم مدیریت کیفیت
  ۱. ۱. بعد ساختاری
  ۱. ۱. ۱ عوامل درون سازمانی
  ۱. ۱. ۱. ۱ فرایند
  ۱. ۱. ۱. ۲ محصولات، فرآورده‌ها و خدمات
  ۱. ۱. ۱. ۳ عامل انسانی
  ۱. ۱. ۲ عوامل برون سازمانی
  ۱. ۱. ۲. ۱ مشتریان
  ۱. ۱. ۲. ۲ تامین کنندگان مواد
  ۱. ۲. بعد عملیاتی
  ۲. مراحل اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع
  ۲. ۱. ارزیابی سازمان و صنعت مربوطه
  ۲. ۲. زیرساخت سیستم کیفیت
  ۲. ۲. ۱ تغییر در نگرش و طرز تلقی کارکنان
  ۲. ۲. ۲ مشارکت و همیاری کارکنان
  ۲. ۲. ۳ تبیین ماموریت سازمان (تمرکز نهایی سیستم)
  ۲. ۳. ساختار سیستم مدیریت کیفت جامع
  ۲. ۳. ۱ برنامه‌ریزی استراتژیک
  ۲. ۳. ۲ طراحی مجدد ساختار سازمان
  ۲. ۳. ۳ ارتباطات و سیستم اطلاعات
  ۲. ۳. ۴ راه اندازی گروه‌های رسمی
  ۲. ۳. ۵ نحوه کار سیستم‌های نظارت
 • اهدف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فصل دوم ادبیات نظری
 • مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت
 • تاریخچه هولدینگ گلرنگ
 • فصل سوم: روش شناسی پژوهش
 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و تعیین حجم نمونه
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری داده ها
 • روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
 • مقدمه
 • توصیف داده ها و تحلیل آن ها
 • آمار توصیفی جنست افراد نمونه
 • جدول۴-۱) آمار توصیفی جنست افراد نمونه
 • نمودار۴-۱) جنسیت افراد نمونه
 • آمار توصیفی سن افراد نمونه
 • جدول۴-۲) توصیف میزان سن پاسخ دهندگان
 • نمودار۴-۲) سن افراد نمونه
 • آماره توصیفی میزان تحصیلات افراد نمونه
 • جدول۴-۳) آماره توصیفی میزان تحصیلات افراد نمونه
 • آموزن فرضیه های پژوهش
 • آزمون کولموگرف اسمیرنف (K_S)
 • جدول (۴-۴) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش طبق آزمون کولموگرف اسمیرنف
 • آمار استنباطی
 • آزمون همبستگی
 • آزمون فرضیات پژوهش
 • آزمون همبستگی پیرسون
 • جدول ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • بررسی نتایج فرضیات و آزمون های آماری
 • نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
 • نتیجه گیری
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقدمه کنترل کیفیت جامع مطالعه موردی شرکت هولدینگ گلرنگ

امروزه، شرکت های کوچک و متوسط تحت فشار رقابتی شدیدی هستند و این ناشی از افزایش رقابت جهانی و نیازمندی های مشتریان است. این چالش ها همراه با وجودقیمت بالای مواد تولیدی و انرژی در چند سال اخیر باعث شده است که شرکت های کوچک و متوسط عملیات شان را در سطح استراتژیک و هم در سطح تاکتیکی بهینه سازی و اصلاح کنند. کیفیت به عنوان یک محرک قابل توجه برای شرکت های کوچک و متوسط تولیدی در این عصر رقابت جهانی در نظر گرفته می شود. اکثریت شرکت های تولید کننده موفق استراتژی مدیریت کیفیت جامع (TQM) را پذیرفته و سهم ارزشمند خود را به دست آورده اند (اونیل، ۲۰۱۶).

فلسفه مدیریت کیفیت جامع (TQM) به صورت عمده بوسیله شرکت های بزرگ تعیین می شود اما ترس از دست دادن قرارداد ها با شرکت های تولیدی بزرگ باعث شده است که شرکت های کوچک و متوسط، سیستم کیفیت را در عملیات شان به کار بگیرند و اثربخشی و رقابت پذیری شان را افزایش دهند. در مقایسه با سازمان های بزرگ، شرکت های تولیدی کوچک و متوسط در کشور هند به کندی سیستم مدیریت کیفیت جامع را بدون کاهش در اثربخشی اعمال کردند.

آنها شیوه های مدیریت کیفیت را برای از جنبه های پر هزینه بودن و دلهره آور بودنش و داشتن هزینه های عملیاتی بالا پیاده سازی کردند. با این حال ، بر مبنای سیستم تولیدی فعلی در شرکت های کوچک و متوسط، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت می تواند منجر به کاهش هزینه ها و تعمیر کمتر باشد. همچنین، صاحبان شرکت های کوچک و متوسط در کشور های هند اغلب بینش مدیریتی و توانایی های سازمانی را به میزان کافی به کار می گیرند و در به کار گیری شیوه های TQM اشتباه نکنند(ماجومدارو همکارانش، ۲۰۱۶).

الگوی کلی سیستم مدیریت کیفیت

مدل کلی سیستم مدیریت کیفیت متشکل از دو بعد اصلی می‌باشد که عبارتند از بعد ساختاری و بعد عملیاتی

بعد ساختاری

بعد ساختاری سیستم مدیریت کیفیت جامع از ۵ عامل اصلی تشکیل شده است که ۳ عامل مربوط به سیستم درون سازمان و دو عامل دیگر مربوط به سیستم برون سازمان هستند.

عوامل درون سازمانی

عوامل درون‌سازمانی عبارتند از «فرایند»، «فرآورده‌ها، محصولات و خدمات» و «عوامل انسانی»

فرایند

فرایندها در سازمان های به مثابه خون در بدنه سازمان جاری هستند اما نکته مهم در زمینه حرکت سازمان به سوی رهبری کیفیت و پیاده‌سازی سیستم کیفیت جامع، درک این مفهوم برای کارکنان سازمان است که فرایندها هستند که به سازمان هویت می بخشند و خلق ارزش می نمایند و نه وظایف. در واقع حرکت از وظیفه گرایی به سمت فرایند گرایی در تفکر مدیران و کارکنان سازمان، حرکت به سمت مدیریت کیفیت جامع را محقق خواهد ساخت.

محصولات، فرآورده‌ها و خدمات

خروجی فعالیت‌ یک سازمان خدمات و محصولاتی است که برای مشتریان فراهم می‌آورد. پس به منظور بهبود کیفیت و حرکت به سوی مدیریت کیفیت جامع در یک سازمان می‌بایست در جهت بهبود محصولات، خدمات و ارزشی که آن سازمان برای مشتریان ایجاد می‌نماید بهبود حاصل نمود.

عامل انسانی

مدیریت کیفیت جامع وابستگی کاملی به یک فرهنگ سازمانی دارد که زیرساخت آن را مشارکت کامل کارکنان سازمان که مجری‌های فرایندهای سازمانی هستند تشکیل می‌دهد. در واقع این کارکنان سازمان هستند که فرایندهای بهبود کیفیت را در سازمان جاری خواهند ساخت.

عوامل برون سازمانی

عوامل برون سازمانی عبارتند از «مشتریان» و «تامین کنندگان مواد»

مشتریان

در فرهنگ مدیریت کیفیت جامع، مشتری مهمترین عامل برای ارتقاء کیفیت و ایجاد بهبود می‌باشد. البته مشتری به دو نوع درون سازمانی و بیرون سازمانی تقسیم‌بندی می‌شود که هدف اصلی و محور هدف‌گذاری برنامه‌های بهبود کیفیت می‌باشد.

[/stextbox]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

186 بازدید