عنوان پروژه: پروژه کلاسی SPSS همراه با تحلیل و خروجی نرم افزار و پرسشنامه

فرمت: Word – Excel

حجم فایل: 1.546 KB

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.JPG

 

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

در بسیاری از موارد کاربردی، به خصوص در علوم اجتماعی آنچه مورد نظر محقق است، فقط اندازه گیری همبستگی بین دو متغیر است. تکنیک همبستگی در رابطه با تعیین میزان وابستگی است( نوفرستی،1373 ).

همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. در همبستگی درباره دو معیار بحث می شود: ضریب تعیین و ضریب همبستگی.

فرضیه اول: بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

برای بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی از آزمون همبستگی استفاده شده است. همانطور که در جدول فوق مشخص شده مقدار همبستگی بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی برابر 0.419 می باشد. به دلیل اینکه سطح معناداری برابر با 0.000 و کمتر از 0.05 می باشد، بنابراین فرضیه اول تایید می‌شود. با توجه به همبستگی مثبت می توان گفت که با افزایش تعهد سازمانی مسئولیت اجتماعی کارکنان سازمان افزایش می یابد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی: 09120323225