Mعنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان در بهره گیری از موبایل بانک و اینترنت بانک

O رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، بازاریابی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: 26 صفحه

123 فرمت: Pdf ،Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • سابقه تحقیقات (داخلی و خارجی)
 • اهداف
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه اصلي
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش شناسایی تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • اعتبار و روایی پرسشنامه
 • محدوده تحقیق
 • الف ) قلمرو موضوعی تحقیق
 • ب) قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمروزمانی پژوهش
 • ج) قلمرو مکانی تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری، تعیین اندازه
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فرایند تحقیق را به صورت فلو چارت گام به گام ترسیم
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
 • سازمانهایی که در انجام پژوهش همکاری
 • فهرست منابع و ماخذ

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بیان مساله

دنيای امروز و اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده در زمينه تبادل اطلاعات و توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است که این موضوع، به کارگيری و اتخاذ روش ها و خط مشی های جدید را در مدیریت و فعاليت های اقتصادی اجتناب ناپذیر می نماید. مدیریت امروز که مبتنی بر پایه های اطلاعات و ارتباطات نوین است نيازمند مکانيزم ها و زیرساخت های مختلفی است تا بتواند موجب توسعه کسب و کارو ایجاد فضای مساعد برای کارآفرینی باشد که شاید بتوان مهمترین این زیرساخت ها را توسعه تجارت الکترونيک و به تبع آن بانکداری الکترونيک عنوان کرد (دوسن، 2004).

سؤال اصلی این پژوهش، شناسایی و عوامل مؤثر بر اعتماد ورضایت مشتریان در بهره گيری از موبایل بانک واینترنت بانک است. با توجه به اهميت بانکداری الکترونيکی و نوین بودن این فن آوری در کشورمان، بر آن شدیم تا با انجام این پژوهش و پاسخ به سؤالات مطرح شده، از طریق ارائه ی یک مدل جامع به ارتقای سيستم بانکداری الکترویکی و بویژه موبایل بانک و اینترنت بانک کمکی کرده باشيم. این پژوهش با به کارگيری خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک توسط مشتریان در ایران مرتبط است که در جهت فهم عميق تر از عوامل مؤثر بر کاربرد خدمات موبایل بانک واینترنت بانک توسط مشتریان ایرانی صورت می گيرد.

 • فرضیه اول: اعتماد به موبایل بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه دوم: اعتماد به اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه سوم: کيفيت سيستم موبایل بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه چهارم: کيفيت سيستم اینترنت بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد
 • فرضیه پنجم: کيفيت سيستم موبایل بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه ششم: کيفيت سيستم اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه هفتم: کيفيت اطلاعات موبایل بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه هشتم: کيفيت اطلاعات اینترنت بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه نهم: کيفيت اطلاعات موبایل بانک بررضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه دهم:  کيفيت اطلاعات اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه یازدهم: کيفيت طراحی محيط کاربری موبایل بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه دوازدهم: کيفيت طراحی محيط کاربری اینترنت بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد
 • فرضیه سیزدهم: کيفيت طراحی محيط کاربری موبایل بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه چهاردهم: کيفيت طراحی محيط کاربری اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.

[/stextbox]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط