پروپوزال بررسی عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان در بهره گیری از موبایل بانک و اینترنت بانک

Mعنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر اعتماد و رضایت مشتریان در بهره گیری از موبایل بانک و اینترنت بانک

O رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، بازاریابی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۲۶ صفحه

123 فرمت: Pdf ،Word

 

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • سابقه تحقیقات (داخلی و خارجی)
 • اهداف
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش شناسایی تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • اعتبار و روایی پرسشنامه
 • محدوده تحقیق
 • الف ) قلمرو موضوعی تحقیق
 • ب) قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمروزمانی پژوهش
 • ج) قلمرو مکانی تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری، تعیین اندازه
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فرایند تحقیق را به صورت فلو چارت گام به گام ترسیم
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
 • سازمانهایی که در انجام پژوهش همکاری
 • فهرست منابع و ماخذ

بیان مساله

دنیای امروز و اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده در زمینه تبادل اطلاعات و توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است که این موضوع، به کارگیری و اتخاذ روش ها و خط مشی های جدید را در مدیریت و فعالیت های اقتصادی اجتناب ناپذیر می نماید. مدیریت امروز که مبتنی بر پایه های اطلاعات و ارتباطات نوین است نیازمند مکانیزم ها و زیرساخت های مختلفی است تا بتواند موجب توسعه کسب و کارو ایجاد فضای مساعد برای کارآفرینی باشد که شاید بتوان مهمترین این زیرساخت ها را توسعه تجارت الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک عنوان کرد (دوسن، ۲۰۰۴).

سؤال اصلی این پژوهش، شناسایی و عوامل مؤثر بر اعتماد ورضایت مشتریان در بهره گیری از موبایل بانک واینترنت بانک است. با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیکی و نوین بودن این فن آوری در کشورمان، بر آن شدیم تا با انجام این پژوهش و پاسخ به سؤالات مطرح شده، از طریق ارائه ی یک مدل جامع به ارتقای سیستم بانکداری الکترویکی و بویژه موبایل بانک و اینترنت بانک کمکی کرده باشیم. این پژوهش با به کارگیری خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک توسط مشتریان در ایران مرتبط است که در جهت فهم عمیق تر از عوامل مؤثر بر کاربرد خدمات موبایل بانک واینترنت بانک توسط مشتریان ایرانی صورت می گیرد.

 • فرضیه اول: اعتماد به موبایل بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه دوم: اعتماد به اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه سوم: کیفیت سیستم موبایل بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه چهارم: کیفیت سیستم اینترنت بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد
 • فرضیه پنجم: کیفیت سیستم موبایل بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه ششم: کیفیت سیستم اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه هفتم: کیفیت اطلاعات موبایل بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه هشتم: کیفیت اطلاعات اینترنت بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه نهم: کیفیت اطلاعات موبایل بانک بررضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه دهم:  کیفیت اطلاعات اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه یازدهم: کیفیت طراحی محیط کاربری موبایل بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه دوازدهم: کیفیت طراحی محیط کاربری اینترنت بانک بر اعتماد مشتریان اثر مثبت معناداری دارد
 • فرضیه سیزدهم: کیفیت طراحی محیط کاربری موبایل بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.
 • فرضیه چهاردهم: کیفیت طراحی محیط کاربری اینترنت بانک بر رضایت مشتریان اثر مثبت معناداری دارد.

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

271 بازدید