پروپوزال بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری کد ۲۰۵۱

عنوان پروپوزال: بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری مطالعه موردی بیمه آتش سوزی بیمه البرز استان تهران

پروپوزال بیمهرشته تحصیلی: مدیریت بیمه

پروپوزال ارشد مقطع: ارشد

صفحات پروپوزال تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • سابقه موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه تحقیق
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری و نمونه
 • روش نمونه گیری
 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها
 • قلمروها
 • قلمرو مکانی تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمرو موضوعی تحقیق
 • تعریف واژه های تحقیق
 • منابع

پروپوزال بیمه

مبانی تئوریک بیمه

پروفسور ژان فوراسیته فرانسوی معتقد است که بیمه عملی است که به موجب آن یک شخص در ازاء پرداخت وجهی تعهد جبران خسارت را درصورت تحقق خطری به دست می آورد و این جبران خسارت توسط موسسه یا سازمانی تعهد می شود که مجموعه هایی از این خطرها را تقبل کرده است و آثار آنها را با استفاده از قوانین آماری تعدیل می‌کند.

تعدادی از صاحب نظران معتقدند که بیمه ازکلمه «بیما» از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم «ترس» اخذ شده است و چنین استدلال می‌کنند که چون اولین بار روس ها ازایران امتیاز بیمه گرفتند کلمه از لغت استراخوانی که به معنی ضد بیم و ترس است اخذ کرده است. برخی مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مالک و ممالک تالیف ابوالسحق ابراهیم اصطخوی می گویند که بیمه نام شهری در دیار طربستان و دیلم بوده است و به هر حال ریشه لغوی هر چه باشد. مفهوم مکانیسم فنی و تعاونی آن یکی است و آن عبارتست از موسسه یا صندوق مشترکی که وظیفه سازمان دادن به تعاون افراد درمعرض خطر را ازطریق جمع آوری وجوهی معین طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب خطرها به عهده دارد.

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

162 بازدید