پروپوزال بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال: رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

مدل: دارد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

 فرمت: Word

 

پروپوزال رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • مدل مفهومی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • هدف کلی تحقیق
 • هدف های جزئی
 • اهداف کاربردی
 • سوال های پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوال های فرعی
 • روش پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • تعاریف متغیرها
 • منابع
 • داخلی
 • خارجی
 • منابع

هوش فرهنگی

بارت است از قابلیت یادگیریر الگوی جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخ های رفتاری صحیح به این الگو ها (ارلی و وانگ، ۲۰۰۳).

کنسرسیومی از اساتید آمریکا و آسیا هوش فرهنگی را ارزیابی نام مند ظرفیت فرد برای رویارویی با افراد از فرهنگ های متفاوت تعریف کردند (بنتون و لینچ، ۲۰۰۹).

پترسون (۲۰۰۴) هوش فرهنگی را یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت هایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته ازمفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر توانایی شناختی می دانند.

هوش فراشناختی

به این معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می کند. این راهبرد بیانگر فرآیندهایی است که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به کار می برند. این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد در مورد فرآیندهای فکری خود و دیگران قضاوت می کنند.

هوش شناختی

این دانش بیانگر درک فرد از شباهت ها و تفاوت های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های ذهنی و شناخت فرد از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. جنبه های شناختی هوش فرهنگی، مشتمل بر شناخت سیستم های اقتصادی و قانونی، هنجارهای تعامل اجتماعی، عقاید مذهبی، ارزش های زیبایی شناختی و زبان های دیگر است.

هوش انگیزشی

بیانگر علاقه فرد به آزمودن فرهنگ های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف است. این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعاملات فرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می دهد در موقعیت های فرهنگی مختلف، به صورتی اثربخش عمل کند.

هوش رفتاری

قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کلامی و غیر کلامی را در برمی گیرد که برای برخورد با فرهنگ های مختلف مناسبند. رفتار هوش فرهنگی، مجموعه ای از پاسخ های رفتاری منعطف را شامل می شود که در موقعیت های مختلف به کار می آیند و متناسب با تعاملی خاص با موقعیت ویژه، از قابلیت اصلاح و تعدیل برخوردارند. (آنگ و ونداین و ک، ۲۰۰۷).

سفارش پروپوزالپروپوزال های آماده سایتپشتیبانی: 09120323225

301 بازدید